ผลการประชุม 10

ผลของการสัมมนาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่รัฐอาจารย์รวมทั้งพนักงานด้านการศึกษา (เดือนกรกฎาคมศาสตราจารย์) ครั้งที่ 5/2566 วันอังคารที่ 25 ม.ย. 2566 โดยมีนายอรรถยนต์พล สังขวาสี ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา เป็นประธานการสัมมนา รวมทั้งมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ เดือนกรกฎาคมศาสตราจารย์ เป็นผู้ช่วยการสัมมนา ซึ่งห้องประชุมได้มีการตรึกตรองเรื่องเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐคุณครูและก็พนักงานด้านการศึกษาและก็ลงความเห็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. เห็นด้วย (ร่าง) หลักเกณฑ์แล้วก็กระบวนการปรับปรุงเจ้าหน้าที่รัฐคุณครูแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาก่อนตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ ต่อเนื่องจากพ.ร.บ.ระเบียบปฏิบัติเจ้าหน้าที่รัฐอาจารย์รวมทั้งพนักงานด้านการศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 80 ได้กำหนดให้มีการปรับปรุงเจ้าหน้าที่รัฐคุณครูและก็เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาก่อนตั้งให้ครอบครองตำแหน่งบางตำแหน่งและก็บางวิทยฐานะถัดมาได้ระบุมาตรฐานตำแหน่งรวมทั้งวิทยฐานะฯ ตาม ว 3/2564 โดยระบุคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะชำนาญพิเศษเพียงแต่วิทยฐานะเดียวที่จะต้องผ่านการวัดรวมทั้งจะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตามหลักหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการที่ กรกฎาคมศาสตราจารย์ ระบุ ก็เลยได้มีการระบุ

ผลการประชุม 10

หลักเกณฑ์แล้วก็กรรมวิธีการปรับปรุงเจ้าหน้าที่รัฐคุณครูแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาก่อนแต่งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ ซึ่งสาระสำคัญของ  หลักเกณฑ์ฯ มีดังนี้

ข่าวการศึกษา คุณลักษณะของผู้เข้ารับการพัฒนา 1) ดำรงวิทยฐานะชำนิชำนาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีครองตำแหน่งคุณครู ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งเรียนนิเทศก์หรือ 2) ดำรงวิทยฐานะชำนาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีครองตำแหน่ง ผู้อำนวยการสพท. ผู้อำนวยการที่ทำการ กรมการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด แบบการพัฒนา 1) ทำคำแนะนำในการพัฒนาที่สะท้อนให้มองเห็นถึงการผลิตความเคลื่อนไหว  ในตำแหน่งที่ยังคงอยู่ ตามแบบที่ เดือนกรกฎาคมศาสตราจารย์ ระบุ 2) ปรับปรุงโดยใช้แนวทาง ที่มีประสบการณ์หรือความชำนาญมีความเหมาะสมและก็เป็นที่ยอมรับ ปฏิบัติภารกิจให้คำแนะนำ เสนอแนะ และก็ขับการพัฒนาจนถึงบรรลุผลของการพัฒนา ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเสนอชื่อ Coach ตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ได้ ถ้าหาก Coach ไม่อาจจะปฏิบัติภารกิจได้ สามารถขอเปลี่ยนแปลง Coach ได้ 3) ช่วงเวลาในการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน แม้กระนั้นไม่เกิน 6 เดือน ถ้าหากยังไม่บรรลุจุดประสงค์ของการพัฒนา สามารถเพิ่มเวลาการพัฒนาได้ 4) ให้มีคณะกรรมการวัดผลการพัฒนา ประเมินจาก 2 รายการ เช่น (1) ประสิทธิภาพของงาน แล้วก็ (2) ประโยชน์ที่ได้รับมาจากงาน ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาควรจะมีผลของการประเมินผ่านกฏเกณฑ์เป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ สามารถปรับคำแนะนำรวมทั้งเพิ่มเวลาการพัฒนาได้ โดยการวัดไม่ระบุค่าคะแนน ด้วยเหตุว่าเป็นการประเมินเพื่อการพัฒนา ผลของการปรับปรุง เอาไปใช้สำหรับการตั้งได้ด้านใน 3 ปี นับจากวันที่ผ่านการพัฒนา กรณีแปลงตำแหน่ง กรณีแปลงตำแหน่งแล้วก็ผ่านการพัฒนาในตำแหน่งเดิมตามหลักกฏเกณฑ์และก็กรรมวิธีนี้แล้ว สามารถนำผลของการปรับปรุงที่ยังไม่หมดอายุไปใช้เพื่อสำหรับการตั้งได้ ดังนี้ จำเป็นต้องไม่ก่อนวันที่ได้รับการยินยอมให้เลื่อนวิทยฐานะ และไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนา 2. อนุมัติ การปรับมาตรฐานการวินิจฉัยตามหลักหลักเกณฑ์รวมทั้งกระบวนการให้เจ้าหน้าที่รัฐคุณครูและก็พนักงานด้านการศึกษามีวิทยฐานะแล้วก็เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 9 – ว 11/2564 ดังที่ เดือนกรกฎาคมศาสตราจารย์ ได้ระบุหลักเกณฑ์และก็กรรมวิธีประเมินตำแหน่งและก็วิทยฐานะเจ้าหน้าที่รัฐคุณครูแล้วก็พนักงานด้านการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ประธานโรงเรียน แล้วก็เรียนนิเทศก์ ตาม ว 9 – ว 11 ระบุวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2564 โดยส่งผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 แล้วก็เปิดระบบการประมาณวิทยฐานะดิจิทัล  ให้เจ้าหน้าที่รัฐอาจารย์และก็เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ยื่นคำขอผ่านระบบ  เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  ก.ค.ศ.ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน ว.PA ใหม่